புது வரவு » முழுதும்


விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Avatar
தொடர்பவர்கள் : 228 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை செய்திகள் » பொதுவாக உண்ணும் உணவு செரிமானமாவதற்கு இரைப்பையில் சுரக்கும் அமிலம் தான் உதவியாக உள்ளது. ஆனால் இந்த அமிலமானது அளவுக்கு அதிகமாக சுரக்கும் போது, அவை இரைப்பையை அரிக்க

விளம்பரம்


Back to top