புது வரவு » முழுதும்


விளம்பரம்

Avatar
தொடர்பவர்கள் : 19 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை படைப்புகள் » லா.ச.ராமாமிருதம் -10: சிந்தா நதி - 10>> 6. உபதேச மந்த்ரம் >> லா.ச.ரா >>‘சுறில்’ - ஒரு பொறி - ஒரு முள் தைப்பு - ஒரு பாம்புப் பிடுங்கல் - ஒரு வார்த்தையில், ஒரு சைகையில், ஒரு திருப்பத்தையே ஏற்படுத்தக் கூடிய உபதேச மந்த்ரம் இப்படித்தான் அ

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Avatar
தொடர்பவர்கள் : 95 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை படைப்புகள் » உடல்-ஆன்மா வேறுபாட்டு வாதத்தை அசட்டுத்தனமானது எனும் அம்பேத்கர் கிருஷ்ணர் மட்டும் இவ்வாதத்தை ஒரு நீதிமன்றத்தில் வைத்தால் அவரை பைத்தியவிடுதிக்கு அனுப்பி விடுவார்கள் என்கிறார்.

Back to top